Oli Centar na Regionalnom Supply Chain Forumu

OLI je bio gost na regionalnom Supply Chain forumu.